Home   NABÓR 2018

NABÓR 2018

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Tranowo Podgórne w wieku od 3 – 6 roku życia.
W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Tarnowo Podgórne) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, ( art.131.2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14.12.2017 poz.59, 949 i 2203)

1) wielodzietność rodziny kandydata*,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 45 punktów.

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW MINISTERIALNYCH

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w gminie Tarnowo Podgórne,
2) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046),
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz.U. z 2017 poz. 697 ) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

KRYTERIA 3) i 5) POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

1) oryginału,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA,
4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów,
a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria ustalone Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLI/633/2017 z 14 marca 2017 roku.

1. Oboje rodziców pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym rolniczą) – 10 punktów
2. Jedno z rodziców pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą ( w tym rolniczą) – 5 punktów
3. Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku.
a) Gdy zrobili to oboje rodzice – 8 punktów
b) Gdy zrobił to jeden rodzic – 5 punktów
4. Kolejne dziecko z rodziny uczęszcza do przedszkola, w którym został złożony wniosek albo kolejne dziecko z rodziny będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Gminie Tarnowo Podgórne – 5 punktów
6. Dziecko zamieszkuje w rejonie przedszkola, oddziału przedszkolnego zgodnie z siecią przedszkoli, szkół na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – 2 punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
– oświadczenie potwierdzające pozostawanie obojga rodziców/ jednego z rodziców w zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym rolniczej – zał. nr 1
– oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w urzędzie skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne–zał.nr 2
– oświadczenie, że kolejne dziecko w rodzinie będzie uczęszczało do przedszkola, w którym został złożony wniosek – zał. nr 3
– oświadczenie, że kolejne dziecko w rodzinie będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w gminie Tarnowo Podgórne – zał. nr 4
– oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka – zał. nr 5

Wzory oświadczeń oraz karta zgłoszenia dziecka dostępne będą od dnia 19 lutego 2018 r.

na stronie: www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.